Darmowe szkolenia biznesowe finansowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Written by admin. Posted in Uncategorized

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia biznesowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy mikro, małe i średnie firmy, zarejestrowane (posiadające siedzibę) lub posiadające strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego.

Uczestnikami szkoleń mogą być właściciele, kadra zarządzająca i kierownicza oraz pracownicy.

Przygotowanie biznesplanu – zapisy do 1 października do godz. 14:00!

Termin: 5 – 6 października 2015 r. (w godz. 9.00-16.00) w Gorlicach

 • – działania przed podjęciem decyzji inwestycyjnej oraz w trakcie jej realizacji,
 • – rozwiązywanie złożonych problemów decyzyjnych,
 • – ryzyka tkwiące w każdym przedsięwzięciu inwestycyjnym,
 • – metody i techniki tworzenia biznesplanów.

Szkolenie prowadzi Pan Dariusz Kuchta z Krakowa!

Program szkolenia i rejestracja na szkolenie:
http://www.marr.pl/projekty/swiss_/szkolenia.html

lub tel. 18 262 12 76

Skuteczne negocjacje – rejestracja do 5 października do godz. 14:00

Termin: 8-9 października 2015 roku (2-dniowe, w godz. 8.00-15.00) w Nowym Sączu

Cel szkolenia: Uczestnicy poznają proces i zasady skutecznych negocjacji. Szkolenie umożliwi zidentyfikowanie własnych ograniczeń i możliwości oraz wykorzystanie psychologii w relacjach biznesowych. Ponadto Uczestnicy utrwalą sobie pożądane zachowania i nawyki sprzyjające pozytywnemu rozstrzygnięciu negocjacji, w tym z trudnym klientem.

Program szkolenia i rejestracja na szkolenie:
http://www.marr.pl/projekty/swiss_/szkolenia.html

lub tel. 18 262 12 76

Reklama – rejestracja do 5 października do godz. 14:00

Termin: 12-13 października 2015 roku (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Gorlicach

Cel szkolenia: nabycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowywania, projektowania, prowadzenia i oceny skuteczności kampanii reklamowych. Zdobycie wiedzy na temat strategii reklamowych stosowanych w sektorze MŚP. Doskonalenie umiejętności wykorzystania internetu w budowaniu kampanii reklamowych.

Program szkolenia i rejestracja na szkolenie:
http://www.marr.pl/projekty/swiss_/szkolenia.html

lub tel. 18 262 12 76

Innowacje w odnawialne źródła energii (OZE) szansą dla firm – zapisy do 7 października do godz. 14:00

Szkolenie poprowadzi Pan mgr inż. Krzysztof Szczotka z Krakowa!

 • – możliwości i szanse rozwoju w zakresie zastosowania i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań odnawialnych źródeł energii w celu podniesienia swojej konkurencyjności na rynku,
 • – pozyskanie na ten cel środków unijnych,
 • – racjonalne i efektywne energetycznie przygotowanie strategii wdrożenia systemów OZE w swojej firmie,
 • – doradztwo energetyczne oraz zakres auditingu energetycznego w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną budynku.

Termin: 15-16 października 2015 r. (w godz. 9.00-16.00) w Nowym Sączu

Program szkolenia i rejestracja na szkolenie:
http://www.marr.pl/projekty/swiss_/szkolenia.html

lub tel. 18 262 12 76

Dla kogo?

Do udziału w szkoleniach zapraszamy mikro, małe i średnie firmy, zarejestrowane (posiadające siedzibę) lub posiadające strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego.

Uczestnikami szkoleń mogą być właściciele, kadra zarządzająca i kierownicza oraz pracownicy.

Pytania?

Tel. 18 262 12 76

Otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

Written by admin. Posted in Uncategorized

Otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna ogłasza otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu  w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Minimalny zakres zadań przewidziany dla partnera:

 • przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu, w tym dystrybucja materiałów promocyjnych projektu,
 • przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu,
 • organizacja szkoleń i doradztwa,

Wykluczenie:

Partner nie może należeć do sektora finansów publicznych.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 • być złożone w języku polskim,
 • zawierać dane zgłaszającego: nazwa, adres, telefon, osoba odpowiedzialna,
 • zawierać informację o charakterze prowadzonej działalności,
 • zawierać informację o oferowanym wkładzie partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe),
 • zawierać opis doświadczeń potencjalnego partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze,
 • zawierać określenie udziału potencjalnego partnera w trakcie przygotowania projektu.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,
 • aktualny statut podmiotu,
 • dokumenty określające sytuację finansową podmiotu (za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy):
 1. Sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Partnerów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.) lub
 2. uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Partnerów niezobligowanych do sporządzania dokumentów, o których mowa w pkt. I).

W przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność na tyle krótko, że nie dysponuje sprawozdaniem finansowym (uproszczonym sprawozdaniem finansowym) za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. I-II powinien złożyć bilans otwarcia,

 • pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych ani wobec innych podmiotów,
 • pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sadowego).

Przy wyborze partnerów zostaną uwzględnione następujące kryteria:

 • oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celów partnerstwa (max 30 pkt),
 • doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (max 30 pkt),
 • współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu (max 30 pkt).

Termin składania ofert – 14 wrzesień 2015 r. godz. 09.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Ofertę można złożyć  osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz

Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem dgrodek@sarr.com.pl

50 milionów dla samorządów na odnawialne źródła energii

Written by admin. Posted in Uncategorized

50 mln złotych dla samorządów na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Prosument. Wnioski można składać od 10 sierpnia br.

Dofinansowanie z NFOŚiGW mogą uzyskać przedsięwzięcia, które związane są z zakupem i montażem instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych. Jest to 6 rodzajów mikroinstalacji: kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i układy mikrokogeneracyjne.

Beneficjentami konkursu są:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki lub stowarzyszenia,
 • spółki prawa handlowego, w których jst posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych jst wskazanych w ustawach.

Beneficjenci dokonują wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, a także wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi.

W ramach naboru przeznaczono 50 mln zł do wydatkowania w latach 2015-2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r. Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym w formie:

 • dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji),
 • pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane.

Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 200 tys. zł.

Więcej o konkursie na stronie NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/nabor-wnioskow-dla-samorzadow-2015/

Darmowe szkolenia biznesowe finansowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Written by admin. Posted in Uncategorized

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia biznesowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników:

Do udziału w szkoleniach zapraszamy mikro, małe i średnie firmy, zarejestrowane (posiadające siedzibę) lub posiadające strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego.

Uczestnikami szkoleń mogą być właściciele, kadra zarządzająca i kierownicza oraz pracownicy.

 

Skuteczny sprzedawca odbędzie się w Nowym Sączu 24-25 sierpnia 2015 r. (w godz. 9.00-16.00).

Szkolenie poprowadzi Pani Bożena Popiela – szczegóły w załączonym programie szkolenia.

 

Innowacje w odnawialne źródła energii (OZE) szansą dla przedsiębiorstw odbędzie się w Gorlicach 27-28 sierpnia 2015 r. (w godz. 9.00-16.00).

Szkolenie poprowadzi Pan mgr inż. Krzysztof Szczotka – szczegóły w załączonym programie szkolenia.

 

Rejestracja na szkolenia: http://www.marr.pl/projekty/swiss_/szkolenia.html

Ilość miejsc ograniczona!
Szczegóły pod nr tel.: 18 262 12 76

 

OZE_Gorlice_27-28_08_2015_-_program_szkolenia

Skuteczny_sprzedawca_24-25_08_2015_-_program_szkolenia