Otwarty nabór na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Written by admin. Posted in Uncategorized

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Oswiadczenie partnera -załącznik nr 1

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu – załącznik nr 2