Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych

Szkolenie „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” obejmuje 220 godzin zajęć, w tym: – 60 godz. zajęć teoretycznych z zagadnień dotyczących opieki nad osobami starszymi
i niepełnosprawnymi,
– 160 godz. zajęć praktycznych, które nasza firma zapewnia w Domu Pomocy Społecznej
na terenie Nowego Sącza.
Każdy uczestnik szkolenia ma zapewnione warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednie zaplecze sanitarne.

Adresaci szkolenia

Szkolenie „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” skierowane jest do osób, które chcą podjąć pracę w tym zawodzie. Osoba zgłaszająca się na szkolenie powinna mieć ukończone 18 lat oraz posiadać aktualne badania epidemiologiczno- sanitarne. Ponadto każdy uczestnik powinien wykazywać predyspozycje do pracy z osobami starszymi oraz niepełnosprawnymi.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w zawodzie opiekun osób starszych i niepełnosprawnych.

Program szkolenia

Moduł I
Zagadnienia dotyczące opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (60h)

W trakcie zajęć uczestnik szkolenia zapozna się m.in. z:

– podstawowymi zagadnieniami z zakresu medycyny, psychologii oraz anatomii z fizjologią w aspekcie osób starszych i niepełnosprawnych,
– problemami zdrowotnymi, psychologicznymi i społecznymi ludzi starszych niepełnosprawnych,
– podstawami profilaktyki i rehabilitacji osób chorych i niepełnosprawnych,
– elementami opieki paliatywnej,
– zasadami podawania leków,

Po zakończonym szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

– udzielić pierwszej pomocy przed medycznej,
– pomagać i towarzyszyć osobom starszym i niepełnosprawnym w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej,
– utrzymywać higienę i estetykę miejsca zamieszkania i otoczenia osoby starszej
i niepełnosprawnej,
– żywić i karmić osoby starsze i niepełnosprawne,
– usprawniać ruchowo oraz rehabilitować chorego lub niepełnosprawnego,
– aktywizować podopiecznych do zwiększenia samodzielności życiowej.

Moduł II

Moduł II kursu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” obejmuje 160 godzin zajęć praktycznych w Domu Pomocy Społecznej.

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej oraz po otrzymaniu pozytywnej opinii z praktyki uczestnik szkolenia otrzyma certyfikat oraz zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012, poz. 186) oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2010, Nr 177, poz. 1193 z późn. zm.).