Akademia równych szans – wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Kamionka Wielka

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż z dniem 01.06.2017 r. rozpoczyna realizację projektu partnerskiego pt. „Akademia równych szans – wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Kamionka Wielka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w Szkołach Prowadzących Kształcenie Ogólne.

Lider projektu: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Partnerzy projektu: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Gmina Kamionka Wielka

Okres realizacji projektu: 01.06.2017r. – 31.05.2019r.

Wartość projektu: 1 121 880,40 PLN, w tym:

 • współfinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 057 725,40 PLN
 • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 993 570,40 PLN
 • wkład własny: 64 155,00 PLN

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 172 uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest gmina Kamionka Wielka tj. Szkoły Podst. w Zespole Szkół w Mszalnicy, Szkoły Podst.w Jamnicy, Szkoły Podst.w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie, Szkoły Podst.w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej, Szkoły Podst.nr 2 w Kamionce Wielkiej, Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół w Mszalnicy i Gimnazjum Publicznego nr 2 w Kamionce Wielkiej w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych, kompetencji informatycznych, porozumiewania się w języku angielskim oraz wzmocnienie szans indywidualnego rozwoju poprzez wzrost kompetencji 70 nauczycieli/ek pracujących w szkołach biorących udział w projekcie oraz zakup sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych do tych szkół.

 

Główną grupą docelową (ostatecznymi odbiorcami wsparcia) w projekcie jest:

 • 172 uczniów i uczennic szkół podstawowych i gimnazjów objętych wsparciem w projekcie tj. Szkoły Podst. w Zespole Szkół w Mszalnicy, Szkoły Podst.w Jamnicy, Szkoły Podst.w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Mystkowie, Szkoły Podst.w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej, Szkoły Podst.nr 2 w Kamionce Wielkiej, Gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół w Mszalnicy i Gimnazjum Publicznego nr 2 Kamionce Wielkiej, którzy wykazują deficyty kompetencji kluczowych i trudności w nauce lub wykazują wysokie wyniki w zakresie kluczowych kompetencji i wykazują chęć ich rozwijania;
 • 70 nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach objętych wsparciem w projekcie, którzy są zainteresowani rozwojem kompetencji i umiejętności zawodowych w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu

W ramach projektu oferujemy:

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów objętych wsparciem w projekcie
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody dla uczniów/uczennic szkół podstawowych objętych wsparciem w projekcie
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z fizyki dla uczniów/uczennic gimnazjum Publicznego w Zespole Szkół w Mszalnicy
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z chemii dla uczniów/uczennic Gimnazjum Publicznego nr 2 w Kamionce Wielkiej
 • Stypendia na naukę języka angielskiego dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów objętych wsparciem w projekcie, którzy posiadają trudności w nauce języka angielskiego
 • Warsztaty wprowadzające w świat programowania dla uczniów/uczennic szkół podstawowych i gimnazjów objętych wsparciem w projekcie, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w obszarze kompetencji informatycznych
 • Szkolenia dla nauczycieli i nauczycielek zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach objętych wsparciem w projekcie ukierunkowane na rozwój umiejętności zawodowych w dwóch obszarach tematycznych tj.:
 • nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
 • wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • Realizację sieci współpracy i samokształcenia, rozwijających umiejętności nauczycieli w obu wymienionych wyżej zakresach

Dodatkowo projekt przewiduje:

 • wyposażenie szkolnych pracowni przyrodniczych szkół objętych wsparciem w projekcie w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych
 • Wyposażenie szkolnych pracowni matematycznych szkół objętych wsparciem w projekcie w przyrządy do nauki matematyki
 • Zakup sprzętu TIK do szkół objętych wsparciem w projekcie w ramach zwiększenia wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania

Rekrutacja uczniów/uczennic na zajęcia wyrównawcze będzie się odbywać w dwóch cyklach: I cykl w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 19.06.2017r. do 30.09.2017r; II cykl w roku szkolnym 2018/2019 w terminie od 19.06.2018r. do 30.09.2018r. Dodatkowa rekrutacja (w przypadku wolnych miejsc w poszczególnych grupach) zostanie przeprowadzona w terminach: od 25.01.2018r. do 09.03.2018r. (I cykl) oraz od 25.01.2019r. do 09.03.2019r. (II cykl).

Rekrutacja uczniów/uczennic na zajęcia dodatkowe w ramach warsztatów wprowadzających w świat programowania odbędzie się w terminie od 01.10.2018r. do 31.12.2018r.

Rekrutacja nauczycieli/ek trwa  od czerwca 2017r. i jest prowadzona w sposób ciągły aż do zapełnienia listy uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do regulaminu

 • Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: Kliknij tutaj

 • Informacje dot. przyznawania stypendiów na naukę języka angielskiego w szkole językowej: Kliknij tutaj

 

Szczegółowe informacje:

 • Biuro projektu Lidera przy ul. Jagiellońskiej 14 w Nowym Sączu (II piętro),
  Tel.: 018 440 81 63, E-mail: ssulkowska@sarr.com.pl

oraz

 • Biuro projektu Partnera nr 1 tj. Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Jagiellońskiej 61 w Nowym Sączu (parter),
  Tel.: 018 443 71 72, E-mail: k.dynowska@nowysacz.mcdn.edu.pl

oraz

 • Biuro projektu Partnera nr 2 tj. Gminy Kamionka Wielka w siedzibie Urzędu Gminy Kamionka Wielka (Kamionka Wielka 5),

Tel: 018 445 60 17, E-mail: d.janik@kamionka.iap.pl