RODO

Ochrona danych osobowych

SZANOWNI PAŃSTWO

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje Państwa o przetwarzaniu danych osobowych stanowiących Państwa własność zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”):

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 14.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe:

  • w celu realizacji projektów w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz w celu zawarcia i realizacji umowy,
  • w celach informacyjnych i marketingowych, wyłącznie na podstawie zgody zgodnie z treścią udzielonej zgody.
  • w celu ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi (zwiększenie bezpieczeństwa pracowników oraz bezpieczeństwa technologicznego)
  • w celu zatrudniania pracowników i prowadzenia procesów rekrutacji.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe:

W zależności od celu przetwarzania dane osobowe będą przechowywane

  • przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu jej trwania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • na czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
  • a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez osobę której dane dotyczą zgody.
  • W przypadku monitoringu wideo (CCTV) przez okres do 14 dni.

Komu powierzamy i udostępniamy dane osobowe:

Pozyskane dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom w tym: firmom świadczącym usługi wspierające, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, podmiotom świadczącym na rzecz SARR S.A. usługi doradcze, w szczególnych przypadkach (wykroczenia lub przestępstwa) dane osobowe (w tym dane z monitoringu wizyjnego) mogą być udostępnione organom ścigania.

Dane osobowe możemy powierzyć do przetwarzania w naszym imieniu podmiotom realizującym dla nas usługi wspierające np. podwykonawstwo, hostowane strony internetowej, świadczenie usług księgowych, obsługa serwisowa naszych systemów informatycznych.

Dane osobowe możemy również powierzyć do przetwarzania podmiotom, które na rzecz beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie SARR S.A., Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym podmiotom, realizującym na zlecenie SARR S.A., Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyty.

Prawa które przysługują osobie której dane przetwarzamy:

Osoba fizyczna ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej, adres: iod@sarr.com.pl.