Projekt „Edukacja, Integracja i Zatrudnienie – podstawy do rozwoju społecznego Romów”

unia-kapital

Sądecka Agencja Rozwoju regionalnego S.A. informuje, że rozpoczyna realizację projektu pn. „Edukacja, Integracja i Zatrudnienie – podstawy do rozwoju społecznego Romów”

Priorytet 1. Zatrudnienie i integracja społeczna.

Działanie 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej

Poddziałanie 1.3.1 – Projekty na rzecz społeczności romskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji: 01.06.2013r. – 31.07.2014r.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie wśród 55 BO motywacji do rozwiązywania wspólnych problemów występujących w zakresie: edukacji Romów, zatrudnienia Romów oraz integracji międzykulturowej u pracowników oświaty na terenie powiatu nowosądeckiego oraz miasta Nowy Sącz.

Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych

 • Zwiększenie kompetencji międzykulturowych wśród 20 BO będących pracownikami pedagogiczno-wychowawczymi w środowisku szkolnym na terenach lokalnych zamieszkałych przez Romów (na terenie powiatu nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza)
 • Podniesienie chęci i motywacji do nauki przez 20 dzieci i młodzieży romskich z terenu Miasta Nowego Sącza
 • Podniesienie wiedzy i kwalifikacji zawodowych wśród 15 BO objętych szkoleniami na terenie powiatu nowosądeckiego i Miasta Nowego Sącza

GRUPY DOCELOWE

Projekt przewiduje wsparcie dla:

 • Pracowników placówek oświaty – nauczycieli, pedagogów z terenu Miasta Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego
 • Dzieci i młodzieży romskiej w wieku od 6 do 16 lat z terenu Miasta Nowego Sącza
 • Kobiet i Mężczyzn długotrwale bezrobotnych członków społeczności romskiej, pozostających w rejestrze Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych, zamieszkujących zgodnie z rozumieniem Kodeksu Cywilnego na terenie Miasta Nowego Sącza lub powiatu nowosądeckiego, w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata)

Działania realizowane w ramach projektu:

 • Konferencja- w ramach projektu przewidziane jest zorganizowanie konsultacji z udziałem przedstawicieli społeczności romskiej, instytucji publicznych i niepublicznych działających na rzecz tej społeczności w tym min. Pełnomocnika Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Społecznych i Pełnomocnika Prezydenta Miasta Nowego Sącza ds. Romów
 • Moduł szkoleniowy dla pracowników placówek oświaty którego celem będzie podniesienie wiedzy nt. Romów, obalenie stereotypów oraz wspieranie w lepszej współpracy z tą grupą społeczną w zakresie edukacji
 • Utworzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży romskiej w ramach której zostaną podjęte działania polegające na zagospodarowaniu czasu wolnego, organizacji różnego rodzaju zajęć dodatkowych, pomocy w odrabianiu lekcji. W ramach funkcjonowania świetlicy przewidziane są również materiały szkoleniowe i poczęstunek w postaci ciepłego posiłku.

Dla długotrwale bezrobotnych Romek/ów zostanie zorganizowane:

 • Poradnictwo zawodowe
 • Szkolenia zawodowe
 • Staże zawodowe z przewidzianymi stypendiami stażowymi

W ramach projektu przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na szkolenia dla długotrwale bezrobotnych Romek/ów.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać: w biurze projektu „Edukacja, Integracja i Zatrudnienie-podstawy do rozwoju społecznego Romów” przy ul. Jagiellońskiej 14 w Nowym Sączu lub pod nr telefonu 018 440 81 63, e-mail: mfraczek@sarr.com.pl oraz imika@sarr.com.pl

Informacja dla pracowników sfery edukacji

Informacja dla długotrwale bezrobotnych Romów

Informacja dotycząca świetlicy dla dzieci i młodzieży romskiej