Droga do sukcesu – kompleksowa aktywizacja niepracujących mieszkańców Nowego Sącza

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż z dniem 01.04.2018 r. rozpoczyna realizację projektu pt. „Droga do sukcesu – kompleksowa aktywizacja niepracujących mieszkańców Nowego Sącza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: 01.04.2018 – 31.03.2020
Wartość projektu: 1 249 597,68 PLN, w tym:

 • współfinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 062 158,02 PLN
 • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 124 943,66 PLN
 • wkład własny: 62 496,00 PLN

Celem projektu jest poprawa warunków oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie 60 niepracujących mieszkańców Nowego Sącza
Projekt został tak przemyślany i przygotowany aby każda osoba biorąca w nim udział miała możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia przygotowującego do wejścia na rynek pracy.
W ramach projektu oferujemy:

 • Identyfikację indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników w celu ustalenia instrumentów wsparcia umożliwiających uzyskanie zatrudnienia
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych ukierunkowany na odbudowę i podtrzymanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w procesie przeciwstawienia się wykluczeniu społecznemu
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe służące wyrównywaniu indywidualnych braków w zakresie umiejętności poszukiwania pracy
 • Warsztaty szachowe jako element rehabilitacji społecznej
 • Kursy zawodowe prowadzące do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem
 • 6-cio miesięczne staże zawodowe umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu
 • 12-sto miesięczne subsydiowane zatrudnienie u pracodawców z terenu Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego polegające na refundacji przez 12 miesięcy do 100% kosztów zatrudnienia poniesionych na wynagrodzenie brutto oraz obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.).
 • Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie właściwego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia
 • Osoby niepracujące korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w ramach ustawy o społecznej, w przypadku których bezrobocie nie jest jedynym powodem udzielania pomocy społecznej

Osoby wymienione powyżej muszą zamieszkiwać, w rozumieniu Kodeksu cywilnego obszar miasta Nowego Sącza.
Rekrutacja będzie prowadzona w okresie: IV-VI.2018r.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

Szczegółowe informacje:
Biuro projektu przy ul. Jagiellońskiej 14 w Nowym Sączu (II piętro – siedziba Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.),
Tel.: 018 440 81 63, 

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA!

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: