Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego

Uwaga!


Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków na subsydiowanie zatrudnienia uczestników projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

O subsydiowanie zatrudnienia mogą ubiegać się podmioty spełniające definicję przedsiębiorcy w rozumieniu art. 1 załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 tj.: Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.

Zapraszamy do składania wniosków.

Poniżej do pobrania Regulamin udzielania subsydiowanego zatrudnienia o raz pozostałe dokumenty (jako paczki .zip):


Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż z dniem 01.01.2017 r. rozpoczyna realizację projektu pt. „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.03.2019

Wartość projektu: 1 121 919,58 PLN, w tym:

 • współfinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego: 953 631,64 PLN
 • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 110 327,94 PLN
 • wkład własny: 57 960,00 PLN

Celem projektu jest poprawa warunków oraz wzmocnienie szans na zatrudnienie 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego do końca III.2019r.

Projekt został tak przemyślany i przygotowany aby każda osoba biorąca w nim udział miała możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia przygotowującego do wejścia na rynek pracy.

W ramach projektu oferujemy:

 • Identyfikację indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników w celu ustalenia instrumentów wsparcia umożliwiających uzyskanie zatrudnienia
 • Wyjazdowe poradnictwo psychospołeczne ukierunkowane na przełamywanie barier w pogłębianiu kompetencji zawodowych i osobistych
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne w formie sesji indywidualnych wspierających proces aktywizacji poszczególnych uczestników
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych ukierunkowany na odbudowę i podtrzymanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w procesie przeciwstawienia się wykluczeniu społecznemu
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe służące wyrównywaniu indywidualnych braków w zakresie umiejętności poszukiwania pracy
 • Warsztaty zaradności i samodzielności w formie treningu ekonomicznego ukierunkowanego na rozwijanie zaradności osobistej i przygotowanie do życia w środowisku społecznym
 • Indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie mające na celu wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w zakresie ochrony ich praw poprzez świadczenie konsultingu w zakresie min. ubezpieczeń społecznych i świadczeń socjalnych, własności, spraw mieszkaniowych itp.
 • Warsztaty robotyki w formie zabawy playful-learning podczas której będzie można nabyć wiedzę z zakresu kompetencji cyfrowych, elektrotechniki i mechaniki
 • Warsztaty szachowe jako element rehabilitacji społecznej
 • Kursy zawodowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych i zakończone właściwym egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje
 • 6-cio miesięczne staże zawodowe umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu
 • 12-sto miesięczne zatrudnienie subsydiowane u pracodawców z terenu Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), w tym osoby niepełnosprawne, szczególnie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi
 • Osoby niepracujące korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne, szczególnie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi

Osoby wymienione powyżej muszą zamieszkiwać, w rozumieniu Kodeksu cywilnego obszar miasta Nowego Sącza lub powiatu nowosądeckiego.

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie: I-III.2017r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA!

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Szczegółowe informacje:

Biuro projektu przy ul. Jagiellońskiej 14 w Nowym Sączu (II piętro – siedziba Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.),

Tel.: 018 440 81 63,