RPO – Małopolska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

Na realizację programu zostanie przeznaczone 2,87 mld euro z funduszy europejskich. Jest to kwota niemal o 1 mld euro większa niż ta, którą Małopolska dysponowała w latach 2007-2013 łącznie na Małopolski Regionalny Program Operacyjny oraz komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Program składa się z 13 jednofunduszowych osi priorytetowych – spośród których największe środki zaplanowano na politykę energetyczną i infrastrukturę transportową. W ramach RPO przewiduje się zastosowanie trzech typów instrumentów rozwoju terytorialnego: zintegrowanej inwestycji terytorialnej, subregionalnego programu rozwoju, programów rewitalizacji miast i obszarów wiejskich.

 

Z pieniędzy pochodzących z Regionalnego Programu dla województwa małopolskiego są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Dofinansowanie mogą otrzymać różnorodne rodzaje projektów.

Na co fundusze?

Część środków finansowych Regionalnego Programu dla województwa małopolskiego, skierowana będzie na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną, drogową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia.

Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Co można zrealizować?

Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego Programu dla województwa małopolskiego zostały dokładnie określone w samym programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów (ostateczna wersja dokumenty w przygotowaniu). Do głównych obszarów i typów projektów, na które w najbliższych latach przeznaczymy dofinansowanie, należą:

 1. Gospodarka wiedzy
 2. Cyfrowa Małopolska
 3. Przedsiębiorcza Małopolska
 4. Regionalna polityka energetyczna
 5. Ochrona środowiska
 6. Dziedzictwo regionalne
 7. Infrastruktura transportowa
 8. Rynek pracy
 9. Region spójny społecznie
 10. Wiedza i kompetencje
 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
 12. Infrastruktura społeczna
 13. Pomoc techniczna

 

Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu dla województwa małopolskiego możesz korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).

Kto bezpośrednio może ubiegać się o dofinansowanie?

Z Regionalnego Programu dla województwa małopolskiego finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określono, kto dokładnie może z niego skorzystać.

Ograniczenia mogą dotyczyć formy organizacyjno-prawnej lub kompetencjii doświadczenia podmiotu, który ubiega się o dotację. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w dokumentacji konkursów o dofinansowanie. Aktualne ogłoszenia o naborach wniosków znajdziesz na liście naborów.

Grupy podmiotów, które mogą występować o dotacje z Regionalnego Programu dla województwa małopolskiego:

 1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 2. Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną
 3. Służby publiczne inne niż administracja·

– Instytucje integracji i pomocy społecznej,
– Instytucje kultury i sportu,
– Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną,
– Instytucje rynku pracy,
– Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska,
– Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe,
– Rządowe organizacje turystyczne,
– Straż pożarna i służby ratownicze,
– Urzędy Morskie,
– Wymiar sprawiedliwości,
– Zarządcy dróg,
– Jednostki doradztwa rolniczego.

 1. Instytucje ochrony zdrowia
  – Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mające umowę z NFZ,
  – Publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  – Uzdrowiska,
 2. Instytucje wspierające biznes
  – Instytucje finansowe,
  – Instytucje otoczenia biznesu,
  – Izby gospodarcze,
  – Organizacje zrzeszające pracodawców,
 3. Instytucje nauki i edukacji
  – Jednostki naukowe,
  – Ośrodki kształcenia dorosłych,
  – Przedszkola i instytucje opieki,
  – Szkoły i inne placówki oświatowe,
  – Uczelnie wyższe,
 4. Partnerstwa
  – Klastry,
  – Konsorcja naukowo-przemysłowe,
 5. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
  – Kolej,
  – Organizatorzy i operatorzy transportu towarowego,
  – Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi,
  – Porty lotnicze,
  – Porty śródlądowe i morskie,
  – Przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego,
  – Spółki wodne.
 6. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  – Kluby sportowe, centra sportu,
  – Kościoły i związki wyznaniowe,
  – Niepubliczne inwestycje kultury i sportu,
  – Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
  – Organizacje pozarządowe,
  – Podmioty ekonomii społecznej,
  – Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
  – Związki zawodowe

Kto pośrednio może otrzymać wsparcie?

Z Funduszy Europejskich mogą korzystać również osoby, instytucje lub grupy społeczne, które nie ubiegają się bezpośrednio o dotację, ale mogą brać udział w projektach, na które wsparcie uzyskał inny podmiot, instytucja itp. W ten sposób można wziąć udział np. w szkoleniach, kursach, studiach, starać się o usługę rozwojową dla firmy lub dofinansowanie czy pożyczkę na założenie działalności gospodarczej.

Tego rodzaju projekty kierowane są przede wszystkim do:

 • osób bezrobotnych, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza tj. osoby dojrzałe (powyżej 50 r.ż.),
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób nisko wykwalifikowanych,
 • kobiet.

Należy pamiętać, że ze środków europejskich można też korzystać będąc po prostu użytkownikiem infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich (np. przedszkola, szkoły, teatry itp.)

 

Sposób finansowania programu

Regionalny Program dla województwa małopolskiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa. W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

Wielkość poszczególnych unijnych źródeł finansowania w programie dla województwa małopolskiego przedstawia się następująco:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2 068 587 710 euro
 • Europejski Fundusz Społeczny:809 628 262 euro

Minimalne zaangażowanie środków krajowych – szacowane na podstawie art. 120 rozporządzenia ramowego zakładającego maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej w regionach słabiej rozwiniętych na poziomie 85% – wynosi w momencie programowania 507 920 472 euro. W realizację programu zaangażowane będą środki krajowe publiczne i prywatne. Zakłada się, że ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych w momencie zamknięcia programu będzie mogło być wyższe w zależności od zakresu i stopnia udzielania pomocy publicznej w ramach programu.

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

 

Oficjalna strona : http://www.rpo.malopolska.pl/