Jak założyć działalność gospodarczą

Od stycznia 2012 r. można założyć działalność gospodarczą przez internet. Już rok wcześniej  zaczął funkcjonować rejestr elektroniczny (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) mający na celu stworzenie tzw. jedno okienko, który:

 • ograniczy czas potrzebny do zarejestrowania działalności gospodarczej
 • umożliwi założenie firmy przez Internet
 • zmniejszy formalności związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej.

Osoba, która chce otworzyć działalność gospodarcza powinna złożyć wniosek o wpis do CEIDG.Przed wypełnieniem wniosku musimy zastanowić się nad wyborem obszaru działalności, który określają kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Za pomocą darmowej wyszukiwarki kodów PKD, dostępnej na stronie internetowej (np. www.gus-pkd.pl) znajdujemy odpowiednie kody, które najlepiej opisuję przyszłą działalność gospodarczą. Warto spojrzeć na swoją firmę w szerszym ujęciu, wybrać kilka kodów związanych z naszą działalnością. Oszczędzi to nam kłopotu uzupełniania naszego wpisu o kolejne kody PKD w przyszłości.

Jak składamy wniosek

Wniosek o wpis do CEIDG możemy wypełnić za pośrednictwem formularzy elektronicznych dostępnych na stronie www.ceidg.gov.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Wniosek wypełniamy za pomocą programu, który pomaga przejść całą procedurę rejestracji „krok po kroku”. Wniosek składany w ten sposób musimy opatrzyć podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą certyfikatu. Można także skorzystać z tzw. profilu zaufanego, czyli bezpłatnej formy podpisu elektronicznego ułatwiającego korzystanie z elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Zaufany profil jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji.

Aby korzystać z tej bezpłatnej formy podpisu elektronicznego wystarczy zalogować się na www.epuap.gov.pl, zarejestrować się, a następnie złożyć wniosek o profil zaufany ePUAP.

Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w jednym z urzędów (czyli trzeba się będzie jedyny raz udać się do odpowiedniego punktu) – ich lista dostępna będzie na stronach MSWiA oraz na ePUAP. W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu.

Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.

Możemy również wydrukować wypełniony formularz albo w sposób tradycyjny, długopisem wypełnić wniosek (czytelnie bez poprawek i skreśleń) i złożyć go osobiście w Urzędzie Gminy/Miasta(Wydział ds. Przedsiębiorczości ul. Narutowicza 6 w Nowym Sączu).

Wysłanie wniosku droga pocztową (listem poleconym) jest również możliwe, ale wówczas nasz podpis musi być potwierdzony przez notariusza.

Wpis do CEIDG nie podlega opłacie.

Komunikat Ministra Gospodarki 

Jakie dane wpisujemy do wniosku?

 • Oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko przedsiębiorcy lub inne określenie nazwy);
 • Numer ewidencyjny PESEL oraz NIP przedsiębiorcy (jeżeli posiada);
 • Oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego;
 • Określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
 • Wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (dzień złożenia wniosku lub późniejszy);
 • Numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy.

 Na co zwracamy uwagę przy wyborze nazwy firmy

 Nazwa firmy osoby fizycznej musi zawierać imię i nazwisko właściciela. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie wybranych. Nazwa nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności.

 Założenie rachunku bankowego

 Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jesteśmy zobowiązani do obrotu bezgotówkowego za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy gdy:

 • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca
 • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Za pomocą rachunku bankowego będziemy się rozliczać z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Do złożenia wniosku o otwarcie rachunku należy dołączyć, kopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie nadania REGON, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP. Przedsiębiorca jest zobowiązany do powiadomienia o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego ZUS, US.

Ważne informacje:

Wypełniając wniosek będziemy musieli określić sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Możemy wybrać Książkę przychodów i rozchodów, kartę podatkową, ryczałtem ewidencjonowanym lub stać się płatnikiem VAT. Aby zostać płatnikiem VAT musimy wybrać się osobiście do Urzędu Skarbowego, (właściwego dla miejsca wykonywania działalności gospodarczej) i złożyć deklaracje VAT-R. Za tą czynność musimy zapłacić 170 zł.

Składając wniosek do CEIDG następuje również zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych

Jeżeli to będzie nasza pierwsza firma i nie będziemy pracować nigdzie indziej, można skorzystać z preferencyjnej składki ZUS przez okres 2 lat. Jest to bardzo duża ulga dla przedsiębiorcy w początkowym okresie prowadzenia działalności.

FORMY OPODATKOWANIA

NIP wnioskodawcy jest numerem identyfikacyjnym w bazie CEIDG. W momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej NIP osoby fizycznej staje się NIP nowego przedsiębiorcy.

Jeśli formalności mamy już za sobą to czekamy na nadanie numerów NIP, REGON, i potwierdzenie założenia działalności gospodarczej

Pieczątka firmowa

W Polsce prawo nie nakłada obowiązku posiadania pieczątki. Jednak w kontakcie urzędami czy instytucjami (np. bank) wyrobienie pieczęci będzie niezbędne.

Na pieczątce muszą znajdować się następujące informacje:

 • pełna nazwa firmy;
 • siedziba firmy (adres);
 • numer NIP, REGON;
 • dane kontaktowe (numer telefonu, fax, e-mail).

zródło:

 • prod.ceidg.gov.pl
 • Ustawa z 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2010 nr 220 poz. 1447)\

 

icon-pdf

 

Komunikat CEIDG

 

icon-pdf ulotka-dzial_gosp_formy_opodat_2012