O firmie

CELE

Zgodnie ze Statutem SARR, jej podstawowym celem jest prowadzenie działalności służącej rozwojowi Sądecczyzny oraz podmiotów funkcjonujących na jej terenie, a przede wszystkim:

 • rozwijanie wszelkich form aktywizacji gospodarczej regionu
 • promowanie regionu jako obszaru recepcji turystycznej
 • wspieranie rozwoju nowych podmiotów gospodarczych oraz tworzenia nowych miejsc pracy
 • organizowanie i podejmowanie przedsięwzięć związanych z rozbudową infrastruktury gospodarczej regionu
 • efektywne wykorzystanie dostępnych funduszy zagranicznych
 • promowanie menedżerskiego modelu zarządzania
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i konsultingowej oraz udzielanie pomocy prawno – organizacyjnej i technicznej samorządom lokalnym przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą
 • zapewnienie dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej
 • ułatwianie dostępu do źródeł finansowania działalności gospodarczej

Cele Agencji realizowane są z funduszy akcjonariuszy, środków uzyskanych z własnej działalności gospodarczej i innych form wsparcia finansowego, w tym z funduszy grantowych. Należy nadmienić, że celem rozszerzenia partycypacji innych podmiotów publicznych i prywatnych w działalności Agencji w kolejnych latach funkcjonowania planuje się emitowanie kolejnych emisji akcji. Potencjalnymi subskrybentami winny być przede wszystkim samorządy gminne, instytucje wspierające rozwój gospodarczy, izby gospodarcze, fundacje i stowarzyszenia, a także podmioty prywatne.

ZARZAD SARR S.A.

 • Prezes Zarządu: Jarosław Suwała

RADA NADZORCZA w składzie:

 • Przewodniczący RN: Dariusz Woźniak
 • Zastępca Przewodniczącego: Honorata Trzcińska
 • Sekretarz Rady: Dariusz Gajowski

PRACOWNICY SARR S.A.:

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z dniem 28.06.2012 została wpisana pod numerem 8495 do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

certyf_az1

Od listopada 2007 r. posiadamy Certyfikat Jakości zgodny z normą PN – EN ISO 9001:2009 dla całego zakresu działalności SARR S.A. tj.:

 1. Działalności szkoleniowej, doradczej i informacyjnej
 2. Pozyskiwania środków unijnych,
 3. Promocji przedsiębiorczości, zatrudnienia

 

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna

NIP: 734-29-41-318
REGON: 492836830
KRS: 0000163429

Łącki Bank Spółdzielczy 

Nr konta: 42 8805 0009 0022 3193 2027 0002

Sąd rejestrowy, w którym jest przechowywana dokumentacja spółki :
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
kapitał zakładowy w wysokości 4 236 000,00 zł, w całości wpłacony