Projekt „Obustronna współpraca…”

SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA SZKOLENIA TEMATYCZNE DLA PRACOWNIKÓW JST!!!

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że z dniem 01.09.2014 r. rozpoczęła realizację projektu pn. „Obustronna współpraca podstawą asymilacji małopolskich Romów”.

Priorytet 1. Zatrudnienie i integracja społeczna.
Działanie 1.3 – Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej
Poddziałanie 1.3.1 – Projekty na rzecz społeczności romskiej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin realizacji: 01.09.2014 r. – 30.06.2015 r.

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie ekskluzji społecznej wśród 24 bezrobotnych Romów poprzez aktywną integrację społeczno-zawodową niezbędną w zdobyciu zatrudnienia oraz wzrost wiedzy o społeczności romskiej wśród 40 pracowników JST i ich jednostek organizacyjnych z województwa Małopolskiego.
Projekt przewiduje wsparcie dla:

  • 40 pracowników JST i ich jednostek organizacyjnych (m.in. urzędów gmin, urzędów miast, GOPS-ów, MOPS-sów i innych) z województwa małopolskiego, którzy z racji wykonywanych obowiązków zawodowych mają styczność z członkami społeczności romskiej.
  • 24 Romów, niebiorących udziału w analogicznych formach wsparcia z Poddziałania 1.3.1 w wieku produkcyjnym 18-64 lata, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne, zamieszkujące miasto Nowy Sącz lub powiat nowosądecki.
  • Działania realizowane w ramach projektu:
  • Szkolenia tematyczne dla pracowników JST i ich jednostek organizacyjnych tj.:
  1. Zrozumieć romskie życie – historia, kultura i tradycja – 2 dni (16h). Cel szkolenia: wzbudzenie motywacji do pracy ze społecznością romską, pogłębienie świadomości na temat różnic kulturowych i ich konsekwencji oraz nabycie wiedzy z zakresu problemów z jakimi boryka się społeczność romska, co w przyszłości powinno ułatwić z nimi współpracę.
  2. Model społeczności partycypacyjnej i przeciwdziałanie dyskryminacji – 3 dni (24h). Cel szkolenia: nabycie wiedzy m.in. z zakresu idei partycypacji społecznej, uwarunkowań kreowania polityki publicznej w zakresie przedsiębiorczości, zrównoważonego rozwój, integracji społecznej i zatrudnienia, zasad budowania partnerstwa międzykulturowego oraz umiejętności angażowania społeczeństwa do działań lokalnych.
  3. Zarządzanie wielokulturowością – 3 dni (24h). Cel szkolenia: podniesienie kompetencji m.in. w zakresie wiedzy o stanie prawnym Romów w Polsce i Unii Europejskiej, zjawiskach społecznych związanych z imigracją, funkcjonowaniem społeczeństw wieloetnicznych, zarządzanie procesem zmian społecznych i konfliktem.

Uczestnikom zostanie zapewniony:
– nocleg w hotelu lub ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym
– wyżywienie wraz z serwisem kawowym
– materiały biurowe i szkoleniowe.

  • Poradnictwo zawodowe dla bezrobotnych Romów (28h zajęć grupowych i po 4h indywidualnie). Cel poradnictwa: poznanie osobowości uczestników, ich zainteresowań, aspiracji zawodowych oraz opracowanie Indywidualnych Planów Działania. Poradnictwo obejmie też elementy poradnictwa prawnego polegającego na pomocy w sporządzaniu pism w postępowaniu przed urzędami publicznymi i wypełnianiu właściwych formularzy.

Uczestnikom zostanie zapewniony:
– zwrot kosztów dojazdu
– materiały biurowe
– serwis kawowy wraz z poczęstunkiem

  • Kursy zawodowe dla bezrobotnych Romów. Przewiduje się maksymalnie 3 kursy tj. Kucharz, Kelner i Magazynier (każdy z nich po 180h).

Uczestnikom zostanie zapewniony:
– zwrot kosztów dojazdu
– stypendia szkoleniowe
– materiały biurowe i szkoleniowe
– serwis kawowy wraz z poczęstunkiem

  • Staże zawodowe dla bezrobotnych Romów, 3-miesięczne dla 6 osób, organizowane na terenie Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego. Każdy stażysta zostanie objęty opieką indywidualnego opiekuna, mającego za zadanie kierowanie osobistym rozwojem i zdobywaniem doświadczenia.

Uczestnikom zostanie zapewnione:
– sfinansowanie badań lekarskich
– zakup odzieży ochronnej
– zwrot kosztów dojazdu
– stypendia stażowe
– ubezpieczenie NNW

Dokumenty do pobrania:

REKRUTACJA TRWA! Zapraszamy

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać: w biurze projektu „Obustronna współpraca podstawą asymilacji małopolskich Romów” przy ul. Jagiellońskiej 14 w Nowym Sączu lub pod numerem telefonu 018 440 81 63 i e-mailem: skulczyk@sarr.com.pl ; imika@sarr.com.pl .