Profesjonalny sprzedawca

Szkolenie „Profesjonalny sprzedawca” obejmuje 120 godzin zajęć teoretyczno-zawodowych
z zakresu trzech modułów tematycznych: zawód sprzedawcy i jego specyfika, obsługa kasy fiskalnej oraz zajęcia z programu fakturowo – magazynowego. Każdy uczestnik szkolenia ma zapewniony indywidualny dostęp do kasy fiskalnej oraz komputera wyposażonego
w licencjonowany program fakturowo-magazynowy.

Adresaci szkolenia

Szkolenie „Profesjonalny sprzedawca” skierowane jest do osób, które chcą podjąć pracę w zawodzie sprzedawcy. Osoba zgłaszająca się na szkolenie powinna mieć ukończone 18 lat oraz powinna wykazywać chęć pracy z ludźmi. Ponadto uczestnik kursu powinien odznaczać się cierpliwością, pracowitością i sumiennością w wykonywaniu obowiązków związanych z zawodem sprzedawcy.

Cel szkolenia

Szkolenie pozwoli nabyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do podjęcia pracy
w zawodzie sprzedawcy. Po ukończeniu trzech modułów zajęć teoretyczno- zawodowych uczestnik szkolenia jest gotowy do profesjonalnej obsługi klienta w placówkach handlowych.

Program szkolenia

Moduł I
Zawód sprzedawcy oraz jego specyfika (65 h)

Uczestnik szkolenia zapozna się m.in. z:
– przepisami prawnymi związanymi z zawodem sprzedawcy,
– zasadami profesjonalnej obsługi klienta,
– etyką zawodową na stanowisku sprzedawcy,
– zasadami niezbędnymi do właściwej autoprezentacji (m.in. doboru właściwego ubioru, stosowanie zasad savoir – vivru, komunikacja werbalna i niewerbalna, mowa ciała)
– formami oraz technikami sprzedaży,
– organizacją gospodarki magazynowej,
– elementami towaroznawstwa handlowego (istota kodowania towarów, kodowanie towarów w Polsce i na świecie),
– zasadami udzielania gwarancji na towary ( karta gwarancyjna),
– marketingiem i reklamą w handlu detalicznym,
– sposobami przeprowadzania wyprzedaży,

Po ukończeniu I modułu uczestnik szkolenia będzie potrafił:
– odpowiednio zaprezentować się w kontakcie z klientem;
– organizować własne stanowisko pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
– przestrzegać warunki sanitarne sprzedaży;
– zawierać transakcje sprzedaży oraz przyjmować i wypełniać dokumenty z nią związane,
– dokumentować obrót towarowy, wykonywać operacje rachunkowo-kasowe, rozliczać i zabezpieczać utarg;
– rozmieszczać i przechowywać towary w jednostkach handlu detalicznego;
– realizować płatności gotówkowe oraz bezgotówkowe;
– przyjmować i rozpatrywać reklamacje zakupionych towarów;
– stosować zasady merchandisingu (opieka nad towarem i jego korzystne wyeksponowanie);
– dbać o wizerunek punktu sprzedaży oraz jakość obsługi klienta;
– przygotowywać oferty sprzedaży ( oferty towarowe, cenniki, katalogi itp.);
– przeprowadzić kontrol wewnętrzną (inwentaryzacja, remanent
– korzystać z wyposażenia i urządzeń magazynowych, sklepowych, biurowych zgodnie z przepisami bhp.

Moduł II
Obsługa kasy fiskalnej (20 h)

W trakcie modułu II uczestnik szkolenia nabędzie praktycznych umiejętności z obsługi kasy fiskalnej, m.in.:

– zapozna się z budową oraz rodzajami i zastosowaniem kas fiskalnych,
– pozna charakterystykę dokumentów kasowych ((paragon, raport dobowy i raport okresowy),
– zapozna się programowaniem kas fiskalnych,
– nauczy się transmisji danych z kas fiskalnych do programów magazynowych i księgowych,
– nauczy się rozpoznawania i kontroli znaków pieniężnych,
– pozna błędy obsługi i sposoby ich rozwiązywania,
– nabędzie praktycznych umiejętności z obsługi: metkownicy, wagi elektronicznej, czytników kodów kreskowych, czytników kart płatniczych (opis rynku kart płatniczych i zasady działania kart płatniczych, rodzaje transakcji kartami płatniczymi, zabezpieczanie kart i procedury weryfikacyjne, wykonywanie transakcji kartami płatniczymi, budowa terminala/PINpada, doładowania telefonów komórkowych).

Moduł III
Zajęcia z programu magazynowo – fakturowego (35h)

Podczas zajęć z obsługi licencjonowanego programu fakturowo-magazynowego uczestnik szkolenia nabędzie praktycznych umiejętności z zakresu

– ewidencji kontrahentów,
– ewidencji towarów, cen i marż,
– rejestru sprzedaży i zakupów,
– kontroli stanów magazynowych,
– wystawiania dokumentów sprzedaży: faktur VAT, pro-forma, faktur wewnętrznych, rachunków, wz-faktury,
– korekty zamówienia, faktury zakupu, faktury sprzedaży.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzyma certyfikat oraz zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012, poz. 186) oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2010, Nr 177, poz. 1193 z późn. zm.).