Przedsiębiorczość – własna firma

Szkolenie „Przedsiębiorczość – własna firma” obejmuje 100 godzin zajęć, które obejmują cztery moduły tematyczne w skład których wchodzą: zajęcia teoretyczno – praktyczne oraz indywidualne konsultacje z trenerem w zakresie tematyki szkolenia.
Każdy uczestnik szkolenia ma zapewnione warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy, odpowiednie zaplecze sanitarne i socjalne oraz dostęp do komputera.

Adresaci szkolenia

Szkolenie „Przedsiębiorczość- własna firma” skierowane jest do osób, które chcą założyć własną działalność gospodarczą. Osoba zgłaszająca się na szkolenie powinna mieć ukończone 18 lat oraz powinna wykazywać predyspozycje do samodzielnego prowadzenia działalności, odznaczać się pracowitością, zaradnością, pomysłowością oraz determinacją i wytrwałością w dążeniu do celu.

Cel szkolenia

Szkolenie pozwoli nabyć wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do samodzielnego rozpoczęcia
i prowadzenia działalności gospodarczej.

Program szkolenia

Moduł I

Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej (26h)
Uczestnik szkolenia po zakończeniu modułu I będzie znał:
– podstawy prawne funkcjonowania firmy (ustawę o swobodzie działalności gospodarczej oraz inne potrzebne ustawy),
– formy prowadzenia działalności gospodarczej,
– procedury rejestrowania firmy,
– elementy prawa pracy i Kodeksu Cywilnego – rodzaje umów,
– elementy komunikacji interpersonalnej i zasady budowania wizerunku firmy,
– podstawy promocji, marketingu i negocjacji biznesowych

Moduł II
Własna firma – planowanie i strategia (39 h)
W czasie trwania modułu II uczestnik szkolenia zapozna się m.in z:
– podstawowymi elementami analizy strategicznej,
– zasadami analizy SWOT/SMART,
– instytucjami wspierającymi małe i średnie firmy,
– różnymi źródłami finansowania oraz sposobami wyszukiwania informacji,
– zasadami i warunkami przyznawania jednorazowych środków na podjecie działalności gospodarczej w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i przepisy wykonawcze oraz aktualny „Regulamin przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Sądeckim Urzędzie Pracy”.
– rodzajami kosztów prowadzenia działalności (w tym ubezpieczenia),
– formami i rodzajami opodatkowania,
– wymaganą dokumentacją prowadzenia firmy.
Ponadto, każdy uczestnik szkolenia nauczy się oceniać ryzyko wynikające z tytułu prowadzenia działalności na własny rachunek oraz zapozna się z odpowiedzialnością cywilną jako podstawowym ryzykiem prowadzenia działalności.

Moduł III
Zajęcia praktyczne (25h)
W trakcie zajęć praktycznych uczestnik szkolenia nauczy się tworzyć własny biznes plan dotyczący wybranej działalności gospodarczej, w tym m.in.:
– tworzyć charakterystykę przedsięwzięcia,
– opisywać działania podjęte (lub planowane) na rzecz rozpoczęcia działalności gospodarczej,
-opracowywać: kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej,
-przewidywać efekty ekonomiczne wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej.

Moduł IV
Indywidualne konsultacje prawno – biznesowe (5h)
W ramach indywidualnych konsultacji z każdym uczestnikiem zostanie opracowana i omówiona:
– analiza zawartości,
– biznesplan na bazie wniosku o przyznanie jednorazowych środków,
– kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej,
– szczegółowa specyfikacja i harmonogram zakupów,
– przewidywane efekty ekonomiczne wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej.