Księgowy

Szkolenie „Księgowy” obejmuje 250 godzin zajęć teoretyczno-zawodowych z zakresu trzech modułów tematycznych:
Moduł I – zawód księgowego i jego specyfika,
Moduł II – warsztaty komputerowe z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych i obsługi programu Płatnik,
Moduł III – warsztaty komputerowe z obsługi Microsoft Office Excel.
Każdy uczestnik szkolenia będzie miał zapewnione warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiednie zaplecze sanitarne i socjalne. Ponadto każdy uczestnik będzie miał zapewniony indywidualny dostęp do komputera z Microsoft Office Excel, programami finansowo-księgowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Adresaci szkolenia

Szkolenie „Księgowy” skierowane jest do osób które chcą podjąć pracę w zawodzie księgowego. Osoba zgłaszająca się na szkolenie powinna:
– mieć wykształcenie średnie lub wyższe ekonomiczne i/lub posiadać doświadczenie w pracy w księgowości,
– wykazywać dobrą znajomość obsługi komputera,
– posiadać zdolność analitycznego myślenia
– być dokładna, cierpliwa i odporna na stres.

Program szkolenia

Moduł I
Zawód księgowego oraz jego specyfika (115 h)

Uczestnik szkolenia zapozna się m.in. z:

– aktami prawnymi niezbędnymi w pracy księgowego, w tym m.in. z: ustawą o rachunkowości, ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawa o podatku od towarów i usług, Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, prawem zamówień publicznych, Kodeksem Pracy, itp.
– etyką księgowego,
– formami prawnymi prowadzenia działalności gospodarczej i obowiązkami w zakresie rachunkowości,
– zasadami, normami rachunkowości,
– zasadami ewidencji zdarzeń gospodarczych,
– aktami i pasywami,
– rzeczowymi aktywami trwałymi,
– aktywami pieniężnymi,
– metodami i terminami przeprowadzania inwentaryzacji,
– rachunkowością obrotu materiałowo – towarowego,
– inwestycjami,
– podatkową Księgą Przychodów i Rozchodów,
– zobowiązaniami podatkowymi, opłatami, ubezpieczeniami społecznymi,

Po ukończeniu I modułu uczestnik szkolenia będzie potrafił m.in.:

– organizować rachunkowość w firmie,
– prowadzić księgi rachunkowe,
– obliczać koszty i przychody, prowadzić rachunek zysków i strat,
– amortyzować środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
– prowadzić rozrachunki z kontrahentami,
– prowadzić rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz innych świadczeń na rzecz pracowników,
– prowadzić rachunek kosztów – koszty podstawowej działalności operacyjnej,
– obliczać przychody z podstawowej działalności operacyjnej oraz pozostałe przychody i koszty działalności operacyjnej,
– obliczać przychody i koszty finansowe, zyski i starty nadzwyczajne, ,
– inwentaryzować składniki aktywów i pasywów (oraz ujęcie w księgach rachunkowych stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych,
– prowadzić sprawozdawczość finansową,
– sporządzać dokumenty niezbędne przy rozliczeniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Skarbowym i innymi instytucjami,
– oceniać sytuację finansową przedsiębiorstwa z wykorzystaniem do tego celu danych z bilansu oraz wskaźników finansowych,
– zarządzać finansami firmy,
-poprawiać błędy księgowych,

Moduł II
Warsztaty komputerowe I (100 h)

W trakcie modułu II uczestnik szkolenia nabędzie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych i obsługi programu Płatnik m.in.:

– zapozna się z licencjonowanym programem komputerowym zgodnym z obowiązującymi przepisami prawnymi, stosowanymi w księgowości,
– nauczy się otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych,
– nauczy się prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych w księgach rachunkowych na podstawie symulowanych operacji gospodarczych z wykorzystaniem licencjonowanych i uznanych na rynku komputerowym programów finansowo-księgowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi,
– nauczy się: sporządzania zestawienia obrotów i sald, rachunku zysków i strat, sporządzania bilansu,
prowadzenia rozliczeń przedsiębiorstwa z ZUS za pośrednictwem programu PŁATNIK,
– nabędzie praktycznych umiejętności z prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów na podstawie symulowanych zdarzeń gospodarczych – dokonywania wpisów w podatkowej książce przychodów i rozchodów z wykorzystaniem księgowych programów komputerowych,
– nauczy się sporządzania elektronicznych dokumentów/druków niezbędnych w pracy księgowego.

Moduł III
Warsztaty komputerowe II (35 h)

W trakcie modułu II uczestnik szkolenia nabędzie praktycznych umiejętności z zakresu obsługi Microsoft Office Excel m.in.:

– wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego,
– formuły i funkcje,
– tabele Excela,
– sporządzanie wykresów,
– sporządzanie kalkulacji, analiz, zestawień.

Po zajęciach teoretyczno – zawodowych i komputerowych każdy uczestnik przystąpi do egzaminu wewnętrznego sprawdzającego wiedzę związaną z tematyką księgowego.
Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma certyfikat oraz zaświadczenie zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2012, poz. 186) oraz zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji wydanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 roku w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. 2010, Nr 177, poz. 1193 z późn. zm.).