Zamówienia publiczne

Zamówienie publiczne

Remont wykuszy elewacji frontowej budynku wpisanego do rejestru zabytków, przy ul. Jagiellońskiej 14 w Nowym Sączu.

Załączniki:

Plan zamówień na rok 2022

Zapytanie ofertowe nr 3-RR/P-9.1.2-141/2017

w trybie rozeznania rynku na wykonanie Warsztatów robotyki w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego”

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. Nr 113, poz. 2164). Na podstawie Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w rozdziale 6.6 Zamówienia udzielane w ramach projektów, 6.6.1 Rozeznanie rynku.


Zapytanie ofertowe nr 2-RR/P-9.1.2-141/2017

w trybie rozeznania rynku na wykonanie Warsztatów szachowych w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego”

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego w ramach przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2015 r. Nr 113, poz. 2164). Na podstawie Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w rozdziale 6.6 Zamówienia udzielane w ramach projektów, 6.6.1 Rozeznanie rynku.

 

 

 


Zawiadomienie

Nr postępowania: 1-RR/P-9.1.2-138/2017

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawiadamia, że w procedurze zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku na wykonanie Warsztatów szachowych w projekcie „Program aktywnego włączenia osób niepracujących z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego” wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
Monika Makowiecka
zam. ul. 29 Listopada 18 „I”/16
33-300 Nowy Sącz
UZASADNIENIE WYBORU:
1. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym.
2. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.
Umowa z wybranym Wykonawcą została zawarta w dniu: 05.10.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1-RR/P-9.1.2-138/2017

w trybie rozeznania rynku na wykonanie Warsztatów szachowych w projekcie „Program aktywnego włączenia osób niepracujących z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego”

Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie Warsztatów szachowych dla osób niepracujących, będących uczestnikami projektu „Program aktywnego włączenia osób niepracujących z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie: 9.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe.


Z A W I A D O M I E N I E

Nr postępowania: 1-RR/P-9.1.2-141/2017

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zawiadamia, że w procedurze zapytania ofertowego w trybie rozeznania rynku na wykonanie usług Treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz Warsztatów zaradności i samodzielności w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego”
wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę:
Monika Makowiecka
zam. ul. 29 Listopada 18 „I”/16
33-300 Nowy Sącz
UZASADNIENIE WYBORU:
1. Oferta spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym.
2. Oferta została uznana za najkorzystniejszą przy zastosowaniu kryteriów oceny ofert określonych w zapytaniu ofertowym.
Umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta od dnia: 17.08.2017 r.

 

 

 

Zapytanie ofertowe nr 1-RR/P-9.1.2-141/2017 w trybie rozeznania rynku na wykonanie usług Treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz Warsztatów zaradności i samodzielności w projekcie „Aktywizacja społeczno-zawodowa niepracujących mieszkańców Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego”

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku

Zał. 1 – Formularz ofertowy

Zał. 2 – Wykaz zrealizowanych usług

Zał. 3 – Oświadczenie o braku powiązań

Dotyczy:  Przetarg nie ograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

realizowanego przez: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa kursu prawa jazdy kat. B dla 110 uczestników projektu.

Dokumenty do pobrania:

 


Dotyczy: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w ramach projektu „Zagrożeni wykluczeniem społecznym – aktywni zawodowo”

Realizowanego przez: Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu, wspófinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 Kurs:

 •  Prawo jazdy kat. C oraz CE

dla 1 uczestnika projektu

Dokumenty do pobrania:


Dotyczy: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu „Zagrożeni wykluczeniem społecznym – aktywni zawodowo”

Realizowanego przez: Sądecką Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Nowym Sączu, wspófinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Kursy dla 20 uczestników projektu:

 • Kucharz małej gastronomi
 • Spawacz metodą MAG
 • Prawo jazdy kat. D
 • Opiekunka domowa opieka nad osobami starszymi
 • Fryzjer
 • Sprzedawca (kasa fiskalna)
 • Podstawy księgowości (fakturowanie)
 • Florysta
 • Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • Opiekunka dziecięca
 • Kierowca operator wózków jezdniowych (magazynier)

Dokumenty do pobrania:


Dotyczy: Usługi cateringowej w projekcie „Edukacja, Integracja i Zatrudnienie – podstawy do rozwoju społecznego Romów”.

Realizowanego przez: Sądecką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., wspófinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej,
Usługa obejmuje przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków zgodnie
z zaplanowanymi zadaniami w projekcie tj.

 1. Zapewnienie cateringu dla 20 uczestników modułu szkoleniowego I w 2013 r. tj. podczas 9 dni szkoleniowych dla 10 uczestników modułu szkoleniowego I (grupa I) oraz 9 dni szkoleniowych dla 10 uczestników modułu szkoleniowego I (grupa II) w terminie od września do listopada 2013 r.
 2. Zapewnienie cateringu dla 20 wychowanków świetlicy przez 11 miesięcy w terminie od 02.09.2013 r. do 31.07.2014 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku tj. łącznie 230 dni.
 3. 1 dzień konferencji w 2013r. dla 60 osób.

Dokumenty do pobrania:

 


Dotyczy:  Dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych na potrzeby projektu „Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przyjaznym i nowoczesnym miejscem wsparcia dla przedsiębiorców sektora MSP”

Dokumenty do pobrania:

 

Dotyczy:  Dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych na potrzeby projektu „Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przyjaznym i nowoczesnym miejscem wsparcia dla przedsiębiorców sektora MSP”

Dokumenty do pobrania:

 

 

Dotyczy:  Dostawy sprzętu komputerowego, oprogramowania i akcesoriów komputerowych na potrzeby projektu „Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przyjaznym i nowoczesnym miejscem wsparcia dla przedsiębiorców sektora MSP”

Dokumenty do pobrania:


Dotyczy: Zorganizowania i przeprowadzenia kursów w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”.

Realizowanego przez: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, wspófinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa

Kursów:

 • operatora koparko- ładowarki,
 • spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG – 135,
 • zgrzewanie tworzyw sztucznych,
 • uprawnienia HDS

dla 90 uczestników projektu.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniuSIWZ

Wynik postępowania:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.