Projekt „Integracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w powiecie nowosądeckim”

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że z dniem 31.05.2013 r. dobiegła końca  realizacja projektu „Integracja społeczno zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w powiecie nowosądeckim”. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i wykonawcom za współpracę.

Poniżej znajduje się Raport ewaluacyjny dot. efektów realizacji projektu, zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z opracowanym dokumentem.”

Raport ewaluacyjny – kliknij aby pobrać

.

Informacje archiwalne

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że od 1 stycznia 2011 r. rozpoczęła realizacje projektu pn. „Integracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w powiecie nowosądeckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni objęci zostaną wsparciem w zakresie następujących elementów:

  1. Poradnictwo zawodowe
  2. Szkolenie Asystent zarządu z elementami biznesowego języka angielskiego ( w tym certyfikat LCCI)
  3. Szkolenie Pracownik domowej opieki osobistej
  4. Szkolenie Samodzielny księgowy z elementami kadrowo-płacowymi
  5. Szkolenie Kasjer-sprzedawca z obsługą kas fiskalnych
  6. Poradnictwo psychologiczne
  7. Staże zawodowe

W ramach projektu przewidziane są stypendia szkoleniowe dla uczestników szkoleń oraz zorganizowane zostaną odpłatne staże zawodowe. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2011 do 31.05.2013 i adresowany jest do 120 osób fizycznych w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), które są osobami długotrwale bezrobotnymi i pozostają w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego nieprzerwanie przez okres co najmniej 24m-cy oraz zamieszkują powiat nowosądecki. Proces rekrutacji będzie prowadzony w sposób ciągły począwszy od 1 marca 2011 r. w Biurze projektu, znajdującym się w Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz.

Celem projektu jest stworzenie warunków umożliwiających aktywizację społeczną i zawodową osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie nowosądeckim

UWAGA REKRUTACJA TRWA ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Informacje dotyczące I Edycji

Informacje dotyczące II Edycji

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać:

w siedzibie SARR S.A. przy ul. Jagiellońskiej 14 w Nowym Sączu
lub pod nr telefonu (0-18) 440-81-63
Instytucja Wdrażająca

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
ul. Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków

www.wup-krakow.pl
www.efs.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.pokl.wup-krakow.pl
www.funduszestrukturalne.gov.pl