Projekt „Zagrożeni wykluczeniem społecznym – aktywni zawodowo”

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że od dnia 1 kwietnia 2013 r. na terenie powiatu sanockiego rozpoczyna realizację projektu pn. „Zagrożeni wykluczeniem społecznym – aktywni zawodowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej wśród osób niezatrudnionych w wieku od 15 do 64 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatu sanockiego.

W ramach projektu Beneficjenci Ostateczni objęci będą wsparciem w zakresie następujących elementów:

Poradnictwo psychologiczno-motywacyjno-doradcze:

  • warsztaty psychologiczne
  • trening kompetencji i umiejętności społecznych
  • indywidualne spotkanie z psychologiem
  • indywidualne doradztwo zawodowe

Szkolenia zawodowe – proponowane do wyboru:

  • magazynier z wózkiem widłowym,
  • sprzedawca
  • florysta
  • koparko-ładowarki
  • kucharz-kelner małej gastronomii
  • inne (typ szkolenia adekwatny z wyborem i potrzebami Beneficjenta Ostatecznego)

Możliwość podjęcia pracy u pracodawcy w ramach zatrudnienia subsydiowanego

Możliwość odbycia stażu zawodowego

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.04.2013 do 31.10.2014 i adresowany jest do 20 osób w wieku aktywności zawodowej 15 – 64 lata z wykształceniem średnim, zawodowym, gimnazjalnym lub podstawowym, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia i ubóstwa zamieszkujących na terenie powiatu sanockiego. Proces rekrutacji będzie prowadzony od miesiąca Maja 2013 r. Informacje na temat rekrutacji (termin, regulamin oraz dokumenty do pobrania) zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać: w biurze projektu „Zagrożeni wykluczeniem społecznym – aktywni zawodowo” przy ul. Sobieskiego 12 w Sanoku lub pod nr telefonu 724 951 507 lub 723 539 090, e-mail: mwygoda@sarr.com.pl oraz bmrugala@sarr.com.pl

Instytucja Pośrednicząca
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. płk. L. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, www.wup-rzeszow.pl

www.efs.gov.pl, www.mrr.gov.pl, www.pokl.wup-rzeszow.pl, www.funduszestrukturalne.gov.pl

 

Dokumenty do pobrania:

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

KAPITAL_LUDZKI

UE+EFS_L-kolor