POWER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz ze środków specjalnej linii budżetowej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (Youth Employment Initiative – YEI), a także z budżetu państwa. Na realizację Programu przeznaczone zostanie ponad 5,4 mld euro, w tym ponad 2 mld euro na wsparcie osób młodych.

Program wspiera aktywizację osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

Obszary wsparcia to:

Osoby młode na rynku pracy

 • wsparcie ludzi młodych do 30 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu poprzez m.in. pomoc w zakresie określenia ścieżki zawodowej, szkolenia i egzaminy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie w zakresie mobilności międzysektorowej i geograficznej. Integralną częścią działań wspierających osoby młode jest Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Poprawa efektywności wybranych polityk publicznych

 •  np. działania wspierające rozwój przedsiębiorstw i ich pracowników, modernizacja instytucji rynku pracy, poprawa jakości działań skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, rozwój ekonomii społecznej, podnoszenie jakości systemu oświatyi rozwój edukacji, usprawnienie procesu stanowienia prawa i działania wymiaru sprawiedliwości, podnoszenie jakości usług administracyjnych.

Rozwój szkolnictwa wyższego

 • np. zapewnienie kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, podniesienie jakości studiów doktoranckich, zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej, poprawa jakości dydaktyki i systemów zarządzania kształceniem.

Innowacje społeczne

 • dotyczące wszystkich obszarów wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego (np. wypracowanie i przetestowanie nowych, skuteczniejszych rozwiązań istniejących problemów w obszarze rynku pracy, integracji społecznej, kształcenia przez całe życie, zdrowia oraz modernizacji administracji publicznej).

Rozwój współpracy ponadnarodowej

 • polskich podmiotów z partnerami zagranicznymi (np. wypracowywanie nowych rozwiązań lub adaptowanie w Polsce rozwiązań, które z powodzeniem stosowane są przez inne państwa).

Realizacja programów mobilności ponadnarodowej

 • w celu wzmocnienia kompetencji zawodowych i kluczowych uczestniczących w nich osób (np. projekty komplementarne z programem Erasmus+, dotyczące aktywizacji zawodowej osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub skierowane do osób zaangażowanych w kreowanie lub wdrażanie polityk publicznych).

Wsparcie dla obszaru zdrowia

 • np. programy profilaktyczne, kształcenie kadr medycznych, poprawa efektywności i jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Podział środków na osie priorytetowe:

 • I Osoby młode na rynku pracy – 2 035 mln euro;
 • II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji – 878 mln euro;
 • III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju – 1 253 mln euro;
 • IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa – 711 mln euro;
 • V Wsparcie dla obszaru zdrowia – 357 mln euro;
 • VI Pomoc techniczna – 195 mln euro.

 

 

Formy wsparcia

Na lata 2014-2020 w programie Wiedza Edukacja Rozwój przewidziane są m.in. następujące formy wsparcia.

Szkolenia

Szkolenia mogą odbywać się w formule stacjonarnej lub on-line, w formie e-learningu.

Ze względu na zakres treści szkolenia dzielą się na:

 • ogólne – szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika uniwersalnych kwalifikacji, które będzie mógł wykorzystać zarówno na stanowisku pracy obecnie zajmowanym, jak również na przyszłych,
 • specjalistyczne – szkolenie teoretyczne lub praktyczne, prowadzące do zdobycia przez pracownika kwalifikacji bezpośrednio przydatnych na obecnym stanowisku pracy, powiązanych ze specyfiką tego stanowiska, których nie będzie mógł wykorzystać przy podjęciu zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie lub na innych polach działalności zawodowej.

Doradztwo

Jako doradztwo określa się:

 • pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności lub kompetencji osoby, w określonej dziedzinie związanej z wykonywanym zawodem, w szczególności jeżeli jest powiązana z zakresem tematycznym szkoleń. Doradztwo jest prowadzone indywidualnie przez doradcę, polega na relacjach 1 do 1: doradca – odbiorca lub
 • pomoc dla beneficjenta pomocy (np. przedsiębiorcy, osoby bezrobotnej, itp.) powiązana tematycznie z dofinansowanym projektem szkoleniowym lub zorientowaną na wsparcie systemu rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie.

Dotacje

Środki bezzwrotne przekazywane na realizację projektów wpisujących się w cele i specyfikę programu. W programie Wiedza Edukacja Rozwój dotacje będą dostępne, w ramach projektów, jako jeden z instrumentów aktywizacji zawodowej osób młodych w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy.

Instrumenty zwrotne

Instrumenty zwrotne to alternatywa dla dotacji. W PO WER z instrumentów zwrotnych, w tym pożyczek, poręczeń oraz social ventrue capital będą mogły skorzystać podmioty ekonomii społecznej.

Praktyki, staże, kursy

Są to narzędzia wspomagające osoby z problemami na rynku pracy. Kursy służą przekazaniu wiedzy i umiejętności poszukiwanych przez pracodawców. Praktyki i staże umożliwiają zdobycie doświadczeń zawodowych.

Zatrudnienie subsydiowane

Forma wsparcia dla pracodawców i pracowników. Przedsiębiorcom stwarza możliwość przyjęcia dodatkowego pracownika, bez obciążenia kosztami zatrudnienia. Pracownicy mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego.

Programy mobilnościowe

Na poziomie regionalnym jest to wsparcie dla osób z problemami na rynku pracy, którym udało się znaleźć zatrudnienie w znacznej odległości od miejsca zamieszkania (powyżej 50 km). Ma ono formę dodatku / grantu ułatwiającego przeorganizowanie życia w sposób umożliwiający podjęcie i utrzymanie zatrudnienia.

W wymiarze ponadnarodowym programy mobilności służą nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz ich doskonaleniu, a także zdobyciu doświadczenia zawodowego przez osoby na różnym etapie kształcenia i kariery zawodowej. Przyczyniają się również do poprawy jakości funkcjonowania, w tym udoskonalenia metod pracy i zarządzania, podmiotów prywatnych i publicznych.

Przykładowymi typami programów są:

 • programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+ obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę studentów,
 • programy mobilności ponadnarodowej obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę pracowników, job-shadowing.

Badania i analizy

Opracowania służące diagnozie problemów oraz formułowaniu propozycji ich rozwiązań. W programie Wiedza Edukacja Rozwój zakres tematyczny dotyczy głównie zjawisk na rynku pracy oraz edukacji w odniesieniu do rynku pracy.

 

Kto może występować o dotację?

 

Projekty w ramach PO WER są realizowane w dwóch podstawowych trybach:

 • Pozakonkursowym, w którym projekty realizowane są przez dokładnie określonych beneficjentów precyzyjnie wskazanych w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO WER,
 • Konkursowym, w którym o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie formy prawne zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń, oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej (Dz. U. Nr 69, poz. 763, z późn. zm.). czyli m.in:

o jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

o stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, o   administracja rządowa i jej jednostki podległe,     o   organizacje pozarządowe, ich związki i federacje o   podmioty ekonomii społecznej i ich federacje lub związki,

o samorząd gospodarczy i zawodowy,

o instytucje integracji i pomocy społecznej,

o instytucje rynku pracy,

o uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,

o jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,

o jednostki badawczo-rozwojowe,

o  przedsiębiorcy,

o  podmioty opieki zdrowotnej,

o  podmioty lecznicze,

o   partnerzy (w rozumieniu art. 5 rozporządzenia ogólnego oraz art. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych), w tym partnerzy społeczni w rozumieniu PO WER (Reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167).

W konkretnych konkursach mogą być wprowadzane ograniczenia dotyczące podmiotów uprawnionych do wnioskowania, dotyczące m.in. doświadczenia, kompetencji, formy prawnej, własnościowej lub organizacyjnej, itp. Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje na temat podmiotów uprawnionych do wnioskowania o wsparcie publikowane są każdorazowo w dokumentacji konkursu o dofinansowanie.

Dla kogo projekty?
Grupy docelowe czyli ostateczni odbiorcy wspracia w ramach realizowanych projektów to m.in.:

 • osoby młode, w tym niepełnosprawne, do 30 roku życia bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. kategoria NEET),
 • pracownicy administracji publicznej,
 • jednostki samorządu terytorialnego (w tym jednostki organizacyjne pomocy społecznej) i ich pracownicy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy,
 • absolwenci szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 • pracownicy systemu oświaty,
 • placówki doskonalenia nauczycieli,
 • biblioteki pedagogiczne,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • kadry medyczne,
 • społeczność romska,
 • osoby odbywające karę pozbawienia wolności,
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i ich pracownicy,
 • podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa społeczne i ośrodki wsparcia,
 • osoby chcące założyć przedsiębiorstwa ekonomii społecznej,
 • szkoły i placówki oświatowe różnego typu,
 • uczelnie i jednostki naukowe,
 • osoby uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym (w tym studenci niepełnosprawni),
 • osoby w wieku aktywności zawodowej, w większości ze zidentyfikowanych grup największego ryzyka,
 • osoby niesamodzielne, w tym starsze,
 • pacjenci,
 • partnerzy (w rozumieniu art. 5 rozporządzenia ogólnego oraz art. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 240/2014 w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych), w tym partnerzy społeczni w rozumieniu PO WER (Reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z późn. zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 167).

 

 

 

Oficjalna strona : https://www.power.gov.pl/