Projekt „Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych”

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie z Powiatem Sanockim informują, że od dnia 1 kwietnia 2013 r. rozpoczęli realizację projektu pn. „Nowe perspektywy dla osób bezrobotnych”w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
W ramach projektu Uczestnicy/czki objęci będą wsparciem w zakresie następujących elementów:

  • poradnictwo zawodowe i psychologiczne
  • szkolenia zawodowe
  • szkolenia z przedsiębiorczości i doradztwo z zakresu przygotowania biznes planu
  • bezzwrotne dotacje w wysokości 40 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • podstawowe wsparcie pomostowe dla nowopowstałych firm – 800 zł miesięcznie nawet przez rok!
  • profesjonalne wsparcie doradcze w zakresie prowadzenia firmy
  • możliwość podjęcia pracy u pracodawcy w ramach zatrudnienia subsydiowanego

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.04.2013 do 30.09.2014 i adresowany jest do 30 osób fizycznych zamieszkujących na terenie powiatu sanockiego, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

  • osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy, która utraciła pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu z przyczyn dotyczących pracodawcy (np. likwidacja zakładu pracy, upadłość, likwidacja stanowiska pracy)
  • co najmniej 10 – letni staż pracy
  • wykształcenie co najwyżej średnie

Projekt wyklucza udział osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

Proces rekrutacji będzie prowadzony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku przy ul. Rynek 1. Informacje na temat rekrutacji (termin, regulamin oraz dokumenty do pobrania) zostaną
opublikowane w terminie późniejszym.

TU UZYSKASZ INFORMACJE O PROJEKCIE:
Biuro projektu: ul. Sobieskiego 12, 38-500 Sanok, tel.: 511 695 589
e –mail: jslota@sarr.com.pl, ssulkowska@sarr.com.pl

Regulamin oraz formularze rekrutacyjne dostępne będą na stronie internetowej Sądeckiej Agencji
Rozwoju Regionalnego www.sarr.com.pl oraz Powiatu Sanockiego www.powiat-sanok.pl.

OGŁOSZENIE z dnia 18.06.2013 r.|
Zmiana kryteriów kwalifikacji do projektu pn. „NOWE PERSPEKTYWY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH”

Informujemy, że do projektu mogą również przystąpić
OSOBY POSIADAJĄCE WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ LAT STAŻU PRACY
REKRUTACJA NADAL TRWA – ZAPRASZAMY!
Są wolne miejsca na jednorazową dotację i zatrudnienie subsydiowane!

Dokumenty do pobrania:

 REKRUTACJA DO PROJEKTU  ZAKOŃCZONA!

WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU „NOWE PERSPEKTYWY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH”

LISTA RANKINGOWA 1

LISTA RANKINGOWA2

LISTA RANKINGOWA 3

Dokumenty do pobrania: