Program aktywnego włączenia osób niepracujących z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego

logosy

Uwaga!


Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór wniosków na subsydiowanie zatrudnienia uczestników projektu pt. „Program aktywnego włączenia osób niepracujących z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020.

O subsydiowanie zatrudnienia mogą ubiegać się podmioty spełniające definicję przedsiębiorcy w rozumieniu art. 1 załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 tj.: Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.

Poniżej do pobrania Regulamin udzielania subsydiowanego zatrudnienia o raz pozostałe dokumenty (jako paczki .zip):


Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż z dniem 01.10.2016 r. rozpoczyna realizację projektu partnerskiego pt. „Program aktywnego włączenia osób niepracujących z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe.

Lider projektu: Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Partner projektu: Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności

Okres realizacji projektu: 01.10.2016 – 30.09.2019

Wartość projektu: 1 927 543,83 PLN, w tym:

 • współfinansowanie Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 638 412,25 PLN
 • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa: 189 927,58 PLN
 • wkład własny: 99 204,00 PLN

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego do IX.2019 roku.

Planowane efekty realizacji projektu:

 • 100 osób objętych wsparciem
 • min. 90 osób uzyska kwalifikacje
 • min. 22 osoby niepracujące zmienią status na pracujące
 • min 15 osób rozpocznie poszukiwane pracy po zakończeniu udziału w projekcie

W ramach projektu oferujemy:

 • Identyfikację indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestników w celu ustalenia instrumentów wsparcia umożliwiających uzyskanie zatrudnienia
 • Wyjazdowe poradnictwo psychospołeczne ukierunkowane na przełamywanie barier w pogłębianiu kompetencji zawodowych i osobistych
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne w formie sesji indywidualnych wspierających proces aktywizacji poszczególnych uczestników
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych ukierunkowany na odbudowę i podtrzymanie umiejętności i kompetencji niezbędnych w procesie przeciwstawienia się wykluczeniu społecznemu
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe służące wyrównywaniu indywidualnych braków w zakresie umiejętności poszukiwania pracy
 • Warsztaty zaradności i samodzielności w formie treningu ekonomicznego ukierunkowanego na rozwijanie zaradności osobistej i przygotowanie do życia w środowisku społecznym
 • Indywidualne poradnictwo prawno-obywatelskie mające na celu wspieranie osób zagrożonych marginalizacją w zakresie ochrony ich praw poprzez świadczenie konsultingu w zakresie min. ubezpieczeń społecznych i świadczeń socjalnych, własności, spraw mieszkaniowych itp.
 • Warsztaty robotyki w formie zabawy playful-learning podczas której będzie można nabyć wiedzę z zakresu kompetencji cyfrowych, elektrotechniki i mechaniki
 • Warsztaty szachowe jako element rehabilitacji społecznej
 • Kursy zawodowe umożliwiające uzyskanie kwalifikacji zawodowych i zakończone właściwym egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje
 • 6-cio miesięczne staże zawodowe umożliwiające nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu
 • 12-sto miesięczne zatrudnienie subsydiowane u pracodawców z terenu Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego

Do udziału w projekcie zapraszamy:

 • Osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), w tym osoby niepełnosprawne, szczególnie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi
 • Osoby niepracujące korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym osoby niepełnosprawne, szczególnie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi

Osoby wymienione powyżej muszą zamieszkiwać, w rozumieniu Kodeksu cywilnego obszar miasta Nowego Sącza lub powiatu nowosądeckiego.

Rekrutacja trwa już od listopada 2016 r. i jest prowadzona w sposób ciągły aż do zapełnienia listy uczestników

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobligowane są do zapoznania się z Regulaminem projektu oraz złożenia kompletnie wypełnionych załączników do Regulaminu projektu.

REKRUTACJA DO PROJEKTU ZAKOŃCZONA!

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Szczegółowe informacje:

 • Biuro projektu Lidera przy ul. Jagiellońskiej 14 w Nowym Sączu (II piętro),
  Tel.: 018 440 81 63,

oraz

 • Biuro projektu Partnera przy ul. Jamnickiej 131G w Nowym Sączu,
  Tel.: 0 604 975 521, E-mail: grzeskowpiotr@o2.pl