Informacje dotyczące II Edycji

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że od 1 stycznia 2011 r. rozpoczęła realizacje projektu pn. „Integracja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w powiecie nowosądeckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Informacje dotyczące II Edycji

REGULAMIN REKRUTACJI DO II EDYCJI PROJEKTU

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 7.2.1
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie o akceptacji Regulaminu rekrutacji
Oświadczenie o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego
Oświadczenie o miejscu zamieszkania
Oświadczenie o posiadanym wykształceniu

REGULAMIN STAŻY ZAWODOWYCH