Otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

Written by admin. Posted in Uncategorized

Otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna ogłasza otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu  w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Minimalny zakres zadań przewidziany dla partnera:

 • przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu, w tym dystrybucja materiałów promocyjnych projektu,
 • przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu,
 • organizacja szkoleń i doradztwa,

Wykluczenie:

Partner nie może należeć do sektora finansów publicznych.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 • być złożone w języku polskim,
 • zawierać dane zgłaszającego: nazwa, adres, telefon, osoba odpowiedzialna,
 • zawierać informację o charakterze prowadzonej działalności,
 • zawierać informację o oferowanym wkładzie partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe),
 • zawierać opis doświadczeń potencjalnego partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze,
 • zawierać określenie udziału potencjalnego partnera w trakcie przygotowania projektu.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,
 • aktualny statut podmiotu,
 • dokumenty określające sytuację finansową podmiotu (za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy):
 1. Sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Partnerów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.) lub
 2. uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Partnerów niezobligowanych do sporządzania dokumentów, o których mowa w pkt. I).

W przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność na tyle krótko, że nie dysponuje sprawozdaniem finansowym (uproszczonym sprawozdaniem finansowym) za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. I-II powinien złożyć bilans otwarcia,

 • pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych ani wobec innych podmiotów,
 • pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sadowego).

Przy wyborze partnerów zostaną uwzględnione następujące kryteria:

 • oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celów partnerstwa (max 30 pkt),
 • doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (max 30 pkt),
 • współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu (max 30 pkt).

Termin składania ofert – 14 wrzesień 2015 r. godz. 09.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Ofertę można złożyć  osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz

Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem dgrodek@sarr.com.pl

50 milionów dla samorządów na odnawialne źródła energii

Written by admin. Posted in Uncategorized

50 mln złotych dla samorządów na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Prosument. Wnioski można składać od 10 sierpnia br.

Dofinansowanie z NFOŚiGW mogą uzyskać przedsięwzięcia, które związane są z zakupem i montażem instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych. Jest to 6 rodzajów mikroinstalacji: kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe i układy mikrokogeneracyjne.

Beneficjentami konkursu są:

 • jednostki samorządu terytorialnego (jst), ich związki lub stowarzyszenia,
 • spółki prawa handlowego, w których jst posiadają 100% udziałów albo akcji i które powołane są do realizacji zadań własnych jst wskazanych w ustawach.

Beneficjenci dokonują wyboru obiektów do montażu instalacji na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, a także wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami wielorodzinnymi.

W ramach naboru przeznaczono 50 mln zł do wydatkowania w latach 2015-2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r. Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym w formie:

 • dotacji: 20-40% dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji),
 • pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane.

Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi 200 tys. zł.

Więcej o konkursie na stronie NFOŚiGW: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/prosument-dofinansowanie-mikroinstalacji-oze/nabor-wnioskow-dla-samorzadow-2015/

Darmowe szkolenia biznesowe finansowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Written by admin. Posted in Uncategorized

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia biznesowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników:

Do udziału w szkoleniach zapraszamy mikro, małe i średnie firmy, zarejestrowane (posiadające siedzibę) lub posiadające strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego.

Uczestnikami szkoleń mogą być właściciele, kadra zarządzająca i kierownicza oraz pracownicy.

 

Skuteczny sprzedawca odbędzie się w Nowym Sączu 24-25 sierpnia 2015 r. (w godz. 9.00-16.00).

Szkolenie poprowadzi Pani Bożena Popiela – szczegóły w załączonym programie szkolenia.

 

Innowacje w odnawialne źródła energii (OZE) szansą dla przedsiębiorstw odbędzie się w Gorlicach 27-28 sierpnia 2015 r. (w godz. 9.00-16.00).

Szkolenie poprowadzi Pan mgr inż. Krzysztof Szczotka – szczegóły w załączonym programie szkolenia.

 

Rejestracja na szkolenia: http://www.marr.pl/projekty/swiss_/szkolenia.html

Ilość miejsc ograniczona!
Szczegóły pod nr tel.: 18 262 12 76

 

OZE_Gorlice_27-28_08_2015_-_program_szkolenia

Skuteczny_sprzedawca_24-25_08_2015_-_program_szkolenia

PIERWSZY BIZNES – WSPARCIE W STARCIE II

Written by admin. Posted in Uncategorized

Stałe oprocentowanie 0,44%!!!
Bez prowizji i dodatkowych opłat!!!

 

Celem Programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu – poprzez udzielanie nieoprocentowanych pożyczek na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

W ramach Programu oferujemy:

POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
w maksymalnej kwocie ok. 80 tysięcy złotych

Dla kogo?

Jeśli nie posiadasz zatrudnienia i nie wykonujesz innej pracy zarobkowej oraz jesteś:

 • studentem ostatniego roku studiów wyższych lub
 • absolwentem szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego albo
 • zarejestrowanym bezrobotnym
 • Aktualna możliwa wartość pożyczki do 80 381,60 zł; jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Ze względu na preferencyjny charakter pożyczek, udzielane wsparcie stanowi pomoc de minimis :

 • Oprocentowanie: 0,44% w skali roku; wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP. Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.
 • Okres spłaty: do 7 lat
 • Karencja w spłacie kapitału: do 1 roku
 • Zabezpieczenie spłaty:
  • weksel własny pożyczkobiorcy
  • poręczenie osoby fizycznej

(lub inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę, które podlegać będzie ocenie pośrednika finansowego)

Jeśli zamierzasz prowadzić swoją działalność wspólnie, w formie spółki cywilnej – każdy ze wspólników może indywidualnie uzyskać pożyczkę.

Np. trzy osoby planują założenie spółki cywilnej:

 • każda z nich składa wniosek np. na 70 tys. zł
 • w przypadku pozytywnej decyzji, każda z tych osób zakłada działalność gospodarczą
 • podpisuje umowę pożyczki z pośrednikiem finansowym
 • otrzymuje wypłatę środków

a następnie zawierana jest umowa spółki cywilnej – łączna, możliwa do uzyskania kwota preferencyjnej pożyczki dla nowo założonej firmy to aż 210 tys. zł.

W celu ułatwienia procedury pożyczkowej, w każdym ze składanych wniosków, część zawierająca biznes plan jest wspólna dla planowanej działalności.

Prowadziłeś już kiedyś działalność gospodarczą? Również możesz się ubiegać o naszą pożyczkę – ważne jest, by poprzednia działalność gospodarcza została zamknięta co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku pożyczkowego.

POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA BEZROBOTNEGO,
W TYM BEZROBOTNEGO SKIEROWANEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY
w maksymalnej kwocie ok. 22 tysięcy złotych

 

Jeśli Twój biznes się rozwija i coraz częściej odczuwasz, że brakuje Ci rąk do pracy – zatrudnij nowego pracownika! Dzięki nisko oprocentowanej pożyczce na utworzenie miejsca pracy, możesz wyposażyć stanowisko i zatrudnić osobę bezrobotną, w tym zarejestrowaną w Urzędzie Pracy.

Dla kogo?

 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • niepublicznych szkół,
 • niepublicznych przedszkoli,
 • żłobków lub klubów dziecięcych
 • osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących posiadaczami gospodarstwa rolnego
 • Aby skorzystać z tej pożyczki, wystarczy wypełnić wniosek wraz z niezbędną dokumentacją i złożyć go u pośrednika finansowego obsługującego obszar, w którym prowadzisz działalność gospodarczą.
 • Ocena wniosku jest szybka – już po 14 dniach roboczych (a może nawet szybciej – zależy to od jakości dokumentów, które złożysz) otrzymasz decyzję od pośrednika i możesz wyposażyć nowe stanowisko pracy.
 • Co więcej … możesz stworzyć więcej stanowisk, wnioskując o kolejne pożyczki na utworzenie miejsca pracy. Czyli dokładnie tyle pożyczek, ilu pracowników potrzebujesz.

Warunki i zabezpieczenia :

 • Aktualna możliwa wartość pożyczki: do 24 114,48 zł; jednostkowa wartość pożyczki nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Oprocentowanie: 0,44% w skali roku; wysokość oprocentowania to 1/4 stopy redyskonta weksli NBP. Oprocentowanie ustalone na etapie zawierania umowy pożyczki jest stałe w całym okresie finansowania.
 • Okres spłaty: do 3 lat
 • Zabezpieczenie spłaty:
  • weksel własny pożyczkobiorcy
  • poręczenie osoby fizycznej; w zależności od oceny pośrednika finansowego poręczycielem może być ta sama osoba fizyczna, która poręczyła spłatę pożyczkę na podjęcie działalności gospodarczej

(lub inne zaproponowane przez pożyczkobiorcę, które podlegać będzie ocenie pośrednika finansowego)

W przypadku beneficjentów Programu innych niż osoby fizyczne, zabezpieczenie spłaty pożyczki ustalane jest indywidualnie dla każdej transakcji, na podstawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu ubiegającego się o pożyczkę oraz w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.

Pożyczkobiorca może również stworzyć i uzyskać pożyczkę dla kilku stanowisk.

 

Doradztwo oraz szkolenia

Jeśli ubiegasz się lub uzyskałeś już pożyczkę na podjęcie działalności – mamy dla Ciebie propozycję bezpłatnego doradztwa i szkoleń. Nasi pośrednicy finansowi oraz współpracujące z nimi instytucje udzielą Ci profesjonalnych usług doradczo-szkoleniowych z zakresu, który uznasz za najbardziej przydatny pod kątem zakładania/prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” uruchomiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Konsorcjum firm składające sił z: Agencji Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A i Podkarpackiego Funduszu Poręczeń Kredytowych wygrało przetarg na obsługę Makroregionu południowego i oferuje niniejsze produkty na podstawie umowy podpisanej 3 listopada 2014 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Podczas wypełniania wniosku online prosimy o wpisanie w okienku kod IW: IW016

Szczegółowe informacje od poniedziałku do piątku pod wskazanym poniżej numerem telefonu:

18440 81 63 / sarr@sarr.com.pl

Czynne od pon. – pt.  w godz. 8:00 – 16:00
ul. Jagiellońska 14,

33-300 Nowy Sącz
osoba odpowiedzialna: Mateusz Frączek, Sabina Sułkowska

 

Po raz kolejny potwierdziliśmy najwyższą jakość naszych usług!

Written by admin. Posted in Uncategorized

Jako jedna z pierwszych Firm w Nowym Sączu otrzymaliśmy Znak Jakości  przyznany przez  Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach wieloetapowego procesu certyfikacji. Otrzymany Znak Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno – Szkoleniowych potwierdza najwyższą jakość naszych szkoleń oraz profesjonalizm w ich realizacji.

certyfikat-znakjakosci