Informacja o wyborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Written by admin. Posted in Uncategorized

Informacja o wyborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach 9 Osi Priorytetowej – Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – konkurs nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16.

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., zgodnie z art. 33 pkt. 2 ppkt. 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146), wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, a także SZOOP RPO WM i w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 11 marca 2016 r. na stronie internetowej, o otwartym naborze na Partnera projektu w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-010/16, podaje do publicznej wiadomości informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera.

Informujemy, iż w dniu 07 kwietnia 2016 r. po zamknięciu terminu przyjmowania ofert dokonano wyboru następującego partnera:

Fundacja Promocji Nauki i Kreatywności
z siedzibą przy ul. Jamnickiej 131G w Nowym Sączu
do wspólnej realizacji ww. projektu.
Informujemy ponadto, że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie Ofertę złożył jeden podmiot. Wobec spełnienia wszystkich wymogów formalnych i merytorycznych podjęto decyzję o wyborze Fundacji Promocji Nauki i Kreatywności do roli Partnera projektu.

Otwarty nabór na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Written by admin. Posted in Uncategorized

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146) ogłasza otwarty nabór na partnera w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera

Oswiadczenie partnera -załącznik nr 1

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu – załącznik nr 2

Darmowe szkolenia biznesowe finansowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Written by admin. Posted in Uncategorized

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia biznesowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy mikro, małe i średnie firmy, zarejestrowane (posiadające siedzibę) lub posiadające strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego.

Uczestnikami szkoleń mogą być właściciele, kadra zarządzająca i kierownicza oraz pracownicy.

Przygotowanie biznesplanu – zapisy do 1 października do godz. 14:00!

Termin: 5 – 6 października 2015 r. (w godz. 9.00-16.00) w Gorlicach

 • – działania przed podjęciem decyzji inwestycyjnej oraz w trakcie jej realizacji,
 • – rozwiązywanie złożonych problemów decyzyjnych,
 • – ryzyka tkwiące w każdym przedsięwzięciu inwestycyjnym,
 • – metody i techniki tworzenia biznesplanów.

Szkolenie prowadzi Pan Dariusz Kuchta z Krakowa!

Program szkolenia i rejestracja na szkolenie:
http://www.marr.pl/projekty/swiss_/szkolenia.html

lub tel. 18 262 12 76

Skuteczne negocjacje – rejestracja do 5 października do godz. 14:00

Termin: 8-9 października 2015 roku (2-dniowe, w godz. 8.00-15.00) w Nowym Sączu

Cel szkolenia: Uczestnicy poznają proces i zasady skutecznych negocjacji. Szkolenie umożliwi zidentyfikowanie własnych ograniczeń i możliwości oraz wykorzystanie psychologii w relacjach biznesowych. Ponadto Uczestnicy utrwalą sobie pożądane zachowania i nawyki sprzyjające pozytywnemu rozstrzygnięciu negocjacji, w tym z trudnym klientem.

Program szkolenia i rejestracja na szkolenie:
http://www.marr.pl/projekty/swiss_/szkolenia.html

lub tel. 18 262 12 76

Reklama – rejestracja do 5 października do godz. 14:00

Termin: 12-13 października 2015 roku (2-dniowe, w godz. 9.00-16.00) w Gorlicach

Cel szkolenia: nabycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu przygotowywania, projektowania, prowadzenia i oceny skuteczności kampanii reklamowych. Zdobycie wiedzy na temat strategii reklamowych stosowanych w sektorze MŚP. Doskonalenie umiejętności wykorzystania internetu w budowaniu kampanii reklamowych.

Program szkolenia i rejestracja na szkolenie:
http://www.marr.pl/projekty/swiss_/szkolenia.html

lub tel. 18 262 12 76

Innowacje w odnawialne źródła energii (OZE) szansą dla firm – zapisy do 7 października do godz. 14:00

Szkolenie poprowadzi Pan mgr inż. Krzysztof Szczotka z Krakowa!

 • – możliwości i szanse rozwoju w zakresie zastosowania i wykorzystania innowacyjnych rozwiązań odnawialnych źródeł energii w celu podniesienia swojej konkurencyjności na rynku,
 • – pozyskanie na ten cel środków unijnych,
 • – racjonalne i efektywne energetycznie przygotowanie strategii wdrożenia systemów OZE w swojej firmie,
 • – doradztwo energetyczne oraz zakres auditingu energetycznego w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną budynku.

Termin: 15-16 października 2015 r. (w godz. 9.00-16.00) w Nowym Sączu

Program szkolenia i rejestracja na szkolenie:
http://www.marr.pl/projekty/swiss_/szkolenia.html

lub tel. 18 262 12 76

Dla kogo?

Do udziału w szkoleniach zapraszamy mikro, małe i średnie firmy, zarejestrowane (posiadające siedzibę) lub posiadające strukturę organizacyjną (jednostkę, oddział, filię, przedstawicielstwo) na terenie powiatu gorlickiego lub nowosądeckiego.

Uczestnikami szkoleń mogą być właściciele, kadra zarządzająca i kierownicza oraz pracownicy.

Pytania?

Tel. 18 262 12 76

Otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu

Written by admin. Posted in Uncategorized

Otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna ogłasza otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu  w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Minimalny zakres zadań przewidziany dla partnera:

 • przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych projektu, w tym dystrybucja materiałów promocyjnych projektu,
 • przeprowadzenie rekrutacji uczestników do projektu,
 • organizacja szkoleń i doradztwa,

Wykluczenie:

Partner nie może należeć do sektora finansów publicznych.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 • być złożone w języku polskim,
 • zawierać dane zgłaszającego: nazwa, adres, telefon, osoba odpowiedzialna,
 • zawierać informację o charakterze prowadzonej działalności,
 • zawierać informację o oferowanym wkładzie partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe),
 • zawierać opis doświadczeń potencjalnego partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze,
 • zawierać określenie udziału potencjalnego partnera w trakcie przygotowania projektu.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących,
 • aktualny statut podmiotu,
 • dokumenty określające sytuację finansową podmiotu (za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy):
 1. Sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Partnerów sporządzających powyższe dokumenty zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.) lub
 2. uproszczone sprawozdanie finansowe – uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat (w przypadku Partnerów niezobligowanych do sporządzania dokumentów, o których mowa w pkt. I).

W przypadku, gdy podmiot prowadzi działalność na tyle krótko, że nie dysponuje sprawozdaniem finansowym (uproszczonym sprawozdaniem finansowym) za ostatni zamknięty okres rozliczeniowy, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. I-II powinien złożyć bilans otwarcia,

 • pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych ani wobec innych podmiotów,
 • pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sadowego).

Przy wyborze partnerów zostaną uwzględnione następujące kryteria:

 • oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celów partnerstwa (max 30 pkt),
 • doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (max 30 pkt),
 • współpraca z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu (max 30 pkt).

Termin składania ofert – 14 wrzesień 2015 r. godz. 09.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty nabór na partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 z działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu / 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Ofertę można złożyć  osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna
Jagiellońska 14, 33-300 Nowy Sącz

Dla ofert przesyłanych pocztą liczy się data wpływu.
Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać drogą elektroniczną pod adresem dgrodek@sarr.com.pl